top of page

Dial-A-Story

Reflecting the community's vibrant linguistical and cultural diversity, the Turner Free Library's World Languages Room features books in Chinese, French, Haitian Creole, Spanish, and Vietnamese, among other languages. The World Languages Room also includes an “English for Speakers of Other Languages (ESoL) and Citizenship Corner,” which offers books, DVDs, and audiobooks for English-language learners and anyone interested in applying for U.S. citizenship. From classics to best sellers, there's something for every reader to enjoy!

Ki reflete divèsite lengwistik ak kiltirèl pwosede ki genyen nan kominote a, Sal Mondyal Lang Bibliyotèk Turner Free a genyen liv an Chinwa, Fransè, Kreyòl ayisyen, Panyòl, ak Vyetnamyen, pami lòt lang. The World Languages ​​Room gen ladan tou yon “English for speakers of Other Languages ​​(ESoL) and Citizenship Corner,” ki ofri liv, DVD, ak liv odyo pou elèv k ap aprann lang angle ak nenpòt moun ki enterese aplike pou sitwayènte ameriken. Soti nan klasik nan pi bon vandè, gen yon bagay pou chak lektè jwi!

Como reflejo de la vibrante diversidad lingüística y cultural de la comunidad, la Sala de Idiomas Mundiales de la Biblioteca Turner presenta libros en chino, francés, criollo haitiano, español y vietnamita, entre otros idiomas. La Sala de Idiomas Mundiales también incluye un “Rincón de Ciudadanía y Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESoL)”, que ofrece libros, DVD y audiolibros para estudiantes de inglés y cualquier persona interesada en solicitar la ciudadanía estadounidense. Desde clásicos hasta los más vendidos, ¡hay algo para que disfrute cada lector!

Phản ánh sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa sôi động của cộng đồng, Phòng Ngôn ngữ Thế giới của Thư viện Miễn phí Turner có sách bằng tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Haiti Creole, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, cùng với các ngôn ngữ khác. Phòng Ngôn ngữ Thế giới cũng có “Góc Tiếng Anh dành cho Người nói các Ngôn ngữ Khác (ESoL) và Góc Công dân”, nơi cung cấp sách, DVD và sách nói cho người học tiếng Anh và bất kỳ ai quan tâm đến việc đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ. Từ tác phẩm kinh điển đến tác phẩm bán chạy nhất, luôn có thứ gì đó dành cho mọi người đọc!

Art in the Room

The art in the World Languages Room reflects both Randolph's past and its present. Hanging in the room are portraits of several members of the Turner family, whose generous donation founded the Turner Free Library. In conversation with these historic paintings is the mural See Yourself in a Story (2024) by Randolph artist Jamaal Eversley. The mural incorporates reference photos taken at Library events and sent in by members of the Randolph community as well as depicting some of the historic paintings in the World Languages Room. The See Yourself in a Story mural - which was funded by the Cultural Council of Randolph, a local agency which is supported by the Mass Cultural Council, a state agency - celebrates diversity, inclusivity, history, and the power of storytelling to connect us all.

Atizay la nan World Languages ​​Room reflete tou de pase Randolph ak prezan li. Pann nan chanm nan gen pòtrè plizyè manm nan fanmi Turner, ki gen don jenere te fonde Bibliyotèk Turner. Nan konvèsasyon ak penti istorik sa yo se miral See Yourself in a Story (2024) pa atis Randolph Jamaal Eversley. Miral la enkòpore foto referans yo te pran nan evènman Bibliyotèk yo epi manm kominote Randolph yo voye yo epi li montre kèk nan penti istorik ki nan Sal World Languages. Mural See Yourself in a Story - ki te finanse pa Konsèy Kiltirèl Randolph, yon ajans lokal ki sipòte pa Konsèy Kiltirèl Massachusetts, yon ajans leta - selebre divèsite, enklizivite, istwa, ak pouvwa rakonte istwa pou konekte nou tout.

El arte en la Sala de Idiomas del Mundo refleja tanto el pasado como el presente de Randolph. En la sala cuelgan retratos de varios miembros de la familia Turner, cuya generosa donación fundó la Biblioteca Turner. En conversación con estas pinturas históricas está el mural Mírate en una historia (2024) del artista de Randolph Jamaal Eversley. El mural incorpora fotografías de referencia tomadas en eventos de la Biblioteca y enviadas por miembros de la comunidad de Randolph, además de representar algunas de las pinturas históricas en la Sala de Idiomas del Mundo. El mural Mírate en una historia, financiado por el Consejo Cultural de Randolph, una agencia local que cuenta con el apoyo del Consejo Cultural de Massachusetts, una agencia estatal, celebra la diversidad, la inclusión, la historia y el poder de la narración para conectarnos a todos.

Nghệ thuật trong Phòng Ngôn ngữ Thế giới phản ánh cả quá khứ và hiện tại của Randolph. Treo trong phòng là những bức chân dung của một số thành viên trong gia đình Turner, những người đã quyên góp hào phóng để thành lập Thư viện Turner. Đối thoại với những bức tranh lịch sử này là bức tranh tường Hãy nhìn thấy chính mình trong một câu chuyện (2024) của nghệ sĩ Randolph Jamaal Eversley. Bức tranh tường kết hợp các bức ảnh tham khảo được chụp tại các sự kiện của Thư viện và được các thành viên của cộng đồng Randolph gửi đến cũng như mô tả một số bức tranh lịch sử trong Phòng Ngôn ngữ Thế giới. Bức tranh tường Hãy nhìn thấy chính mình trong một câu chuyện - được tài trợ bởi Hội đồng văn hóa Randolph, một cơ quan địa phương được Hội đồng văn hóa Massachusetts, một cơ quan tiểu bang hỗ trợ - tôn vinh sự đa dạng, tính hòa nhập, lịch sử và sức mạnh của việc kể chuyện để kết nối tất cả chúng ta .

All translations are completed by dedicated library volunteers and language experts, if you would like to volunteer your translation services to the library please contact the director at admin@randolph.ocln.org.

bottom of page